BOLS TIBETAINS

(Alain KREMSKI) - 2002 - 80 x 80 cm